فرازی از دعای ندبه

 

پدر و مادرم فداى تو؛ جانم نگهدار و حامى ذاتپاک تو باد اى فرزند بزرگان مقربان خدا.

اى فرزند اصیل و شریف بزرگوارترین اهلعالم؛

اى فرزند هادیان هدایت یافته؛ ای فرزند بهترین مردانمهذّب؛

 ای فرزند مهترانشرافتمندان خلق؛

اى فرزند نیکوترین پاکان عالم؛

اى فرزند جوانمردان و برگزیدگان؛

اىفرزند گرامی­ترِ مهتران؛

اى فرزند تابان ماه­ها و فروزان چراغها و درخشان ستارگان؛

اى فرزند راههاى روشن خدا؛

اى فرزند نشانهاى آشکار حق؛

اى فرزند علوم (و معارف) کامل الهى؛

اى فرزند سنن و قوانین معروف آسمانى؛

اى فرزند معالم و آثار ایمان کهمذکور است (در تمام کتب انبیاء و غیره)؛

اى فرزند معجزات محقق و موجود؛

اى فرزندراهنمایان آشکار و مشهود خلق؛

اى فرزند صراط مستقیم خدا؛

اى فرزند خبر عظیم؛

اىفرزند کسى که در امّ الکتاب (علم حق) نزد خدا على و حکیم است؛

اى فرزند حجّتهاىواضح الهى؛

اى فرزند ادلّه روشن حق؛

اى فرزند برهانهاى واضح و آشکار خدا؛

اى فرزندحجّتهاى بالغه الهى؛

اى فرزند نعمتهاى عام الهى؛

اى فرزند طه و محکماتقرآن

ای فرزند یاسین و ذاریات؛

اى فرزند سوره طور وعادیات؛

اى فرزند آنکه خداوند در حقّش فرمود: دنى فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى کهنسبت به حضرت على اعلاى الهى مقرت ترین مقام است.

کاش مى دانستم کجا دلها به ظهورتو قرار و آرام خواهد یافت؟

آیا به کدام سرزمین اقامت دارى؟

آیا به زمین رضوان یاغیر آن؛ یا به دیار ذوطوى متمکن گردیده­اى؟ بسیار سخت استبر من که خلق را همه ببینم و ترا نبینم و هیچ از تو صدایى حتى آهسته هم بگوش مننرسد. بسیار سخت است بر من بواسطه فراق تو؛ و اینکه تو بهتنهایی گرفتار باشی و نالة من نیز به حضرتت نرسد و شکوه به تو نتوانم.

به جانم قسمکه تو آن حقیقت پنهانى که دور از ما نیستى.

به جانم قسم تو آن شخص جدا از مایى، کهابداً جدا نیستى.

 به جانم قسم که تو، همان آرزوى قلبى و مشتاقٌ الیهمرد و زنِ اهل ایمانى که هر دلى از زیادت شوق او نالة مى زند.

به جانم قسم تو آن عزّتی هستی که هم طرازی ندارد.

به جانم قسم تو آن عظمتی هستی که هم قطاری ندارد. از آن نعمتهاى خاصعالى خداوندی، که مثل و مانند نخواهد داشت.

به جانم قسم که تو از آن خاندان عدالت وشرفى که احدى برابرى با شما نتواند کرد. اى مولاى من؛ تا کى در (انتظار) شما حیرانو سرگردان باشیم؟ تا به کى و به چگونه خطابى درباره تو توصیف کنم و چگونه راز دلگویم؟

اى مولاى من بر من بسى سخت است که پاسخ، از غیر تو یابم. سخت است بر من از توبگویمو خلق تو را واگذارند. سخت و مشکل است بر من که برتو ماجرای دیگرى (غیبت ممتد) پیش آمد.

 آیا کسى هست که مرا یارى کند تا بسى نالة فراق وفریاد و فغان طولانى از دل برکشم؟ کسى هست که جزع و زارى کند؟

آیا چشمى مى گرید تاچشم من هم با او مساعدت کند و زار زار بگرید؟

اى پسر پیغمبر آیا به سوى تو راهملاقاتى هست؟

آیا امروز به فردایى مى رسد که به دیدار جمالت بهره مند شویم؟

آیا کىشود که بر جویبارهاى رحمت درآییم و سیراب شویم؟ کى شود در چشمه آب زلال (ظهور) تو،ما غرقه شویم؛ که عطش ما طولانى گشت؟ کى شود که ما با تو صبح و شام کنیم تا چشم مابه جمالت روشن شود؟ کى شود که تو ما را و ما تو را ببینیم، هنگامى که پرچم نصرت وپیروزى در عالم برافراشته­اى؟

آیا خواهیم دید که ما بهگرد تو حلقه زده و تو با سپاه تمام روى زمین را پر از عدل و داد کردهباشى؟

/ 2 نظر / 26 بازدید
سید محسن

به نام حضرت دوست یا لیتنا کنا معک [گریه] در پناه حضرت دوست

سيد محسن

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نياز نيم شبی دفع صد بلا بکند